Para Pelanggan/Pembekal/Rakan Niaga/Juru perunding kami yang dihargai,

Per: Garis Panduan Perlindungan Data Peribadi : Maklumat Peribadi - Notis dan Keizinan

SIRIM BERHAD di No. 1, Persiaran Dato ' Menteri, Seksyen 2, 40700 Shah Alam, Selangor, Malaysia, bagi mengelakkan keraguan, termasuk kesemua anak syarikat dan syarikat sekutunya (“Kumpulan SIRIM”) (selepas ini dirujuk sebagai "Kami") adalah komited untuk mengekalkan kerahsiaan, keselamatan dan integriti data peribadi yang diberikan oleh anda. Garis Panduan ini bertujuan untuk menonjolkan tatacara kami menguruskan data peribadi dan pilihan yang ada kepada anda untuk mengakses atau menghadkan akses kami kepada data peribadi anda.

Jenis-jenis data peribadi yang dikumpul dan diproses

Apabila kami memberikan perkhidmatan kepada anda, kami mungkin mengumpulkan data peribadi berikut: -

 • o    Nama
 • o    Kad Pengenalan / Pasport
 • o    Jantina
 • o    Alamat
 • o    Status Perkahwinan
 • o    Bangsa
 • o    Pekerjaan
 • o    Nombor telefon
 • o    Mel Elektronik
 • o    Keterangan mengenai Akaun Perbankan
 • o    Maklumat kad kredit

Untuk membolehkan anda menikmati manfaat sepenuhnya daripada perkhidmatan kami, kami mungkin memerlukan anda untuk menyediakan kami dengan data di atas.

Anda mempunyai pilihan, pada bila-bila masa, untuk tidak memberikan data peribadi anda atau untuk menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan data peribadi anda, namun sekiranya anda menolak untuk memberikan data peribadi anda atau menarik balik kebenaran anda untuk kami membuat pemprosesan data peribadi anda, kami berkemungkinan tidak akan dapat memberikan atau melaksanakan program dan perkhidmatan kami dengan berkesan.

Bagaimana kami menggunakan data peribadi anda

Kami mengumpul data peribadi bagi maksud yang berikut:

 • o    menilai keperluan anda bagi perkhidmatan yang diperlukan;
 • o    memenuhi obligasi kontrak kami kepada anda;
 • o    untuk memberikan jawapan kepada pertanyaan yang dibuat;
 • o    bagi tujuan penyelidikan termasuk data sejarah dan bagi tujuan perangkaan statistik;
 • o    mengesahkan kesahihan data yang disimpan oleh kami yang berkaitan kepada anda dari semasa ke semasa;
 • o    untuk membolehkan kami memantau, mengkaji semula dan memperbaiki produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan;
 • o    untuk penilaian dan analisis pasaran, pelanggan, produk dan perkhidmatan kami, termasuk meminta pendapat anda mengenai produk dan perkhidmatan kami dan menjalankan kaji selidik pelanggan;
 • o    menyediakan ruang berkomunikasi biasa (termasuk edaran bahan-bahan pemasaran khusus yang berkaitan dengan perkhidmatan kami);
 • o    penyiasatan untuk sebarang aduan, transaksi mencurigakan dan bagi tujuan penyelidikan untuk perkhidmatan atau penambahbaikan produk kami;
 • o    bertindak balas kepada pertanyaan anda atau permintaan akses data dan memudahkan operasi harian kami;
 • o    mematuhi keperluan undang-undang atau peraturan;
 • o    untuk tujuan penyimpanan rekod dan kemaskini rekod;
 • o    untuk menguruskan risiko; dan
 • o    bagi apa-apa maksud lain yang anda telah persetujui.

Data peribadi yang dikumpul akan disimpan oleh kami untuk jangka masa yang dibenarkan / dikehendaki di bawah undang-undang Malaysia, yang mungkin berlanjutan ke tempoh selepas tamatnya hubungan kontrak anda dengan kami.

Keselamatan

Kami mengekalkan keselamatan data peribadi seperti berikut:

 • o    Sistem kawalan keselamatan yang mencukupi dengan gabungan kawalan akses fizikal dan elektronik, teknologi firewall dan lain-lain langkah-langkah keselamatan yang munasabah yang diambil untuk melindungi kerahsiaan dan keselamatan data peribadi anda;
 • o    Akses kepada data peribadi anda dengan kami adalah ketat atas dasar keperluan;
 • o    memastikan pembekal kami, ejen atau kontraktor mematuhi dan mengamalkan standard keselamatan yang sama.

Kami mencadangkan agar anda hanya menyambung dengan kami melalui rangkaian yang selamat. Elakkan berhubung dengan rangkaian yang memiliki ciri-ciri keselamatan yang diragui.

Tiada maklumat peribadi yang akan dikumpul semasa anda melayari Laman Web Kumpulan SIRIM kecuali maklumat yang dikemukakan oleh anda melalui e-mel.

Penggunaan ‘Cookies’

Kami mengumpul maklumat tentang lawatan anda laman web kami dari cookies. Cookies adalah paket maklumat yang disimpan dalam komputer anda yang membantu navigasi laman web anda dengan menyesuaikan maklumat laman web disesuaikan dengan keperluan anda. Cookies tidak akan mengenal pasti pengguna individu, tetapi hanya mengenalpasti komputer yang digunakan. Anda tidak diwajibkan untuk menerima cookies. Jika anda bimbang, anda boleh menetapkan komputer anda sama ada untuk menerima semua cookie, untuk memaklumkan anda apabila cookies dikeluarkan, atau tidak menerima cookies pada setiap masa. Walau bagaimanapun, penolakan cookies boleh menjejaskan penggunaan laman web kami kerana kami tidak akan dapat untuk memperibadikan aspek penggunaan laman web ini.

Laman Web Kumpulan SIRIM menggunakan 'cookies non-persistent' atau 'cookies per session’. Cookies ini tidak merekodkan data secara kekal dan ia tidak juga disimpan di dalam pemacu keras komputer anda. Sebaik sahaja anda menutup pelayar anda atau meninggalkan laman web ini, ianya akan dihapuskan.

SIRIM Kumpulan Laman Web ini mempunyai pautan ke laman web agensi Kerajaan dan Bukan Kerajaan. Garis Panduan ini terpakai hanya untuk laman web ini. Anda diingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam pautan ini mungkin mengguna pakai garis panduan yang berbeza. Untuk menentukan bagaimana mereka berurusan dengan maklumat peribadi anda, anda perlu memastikan bahawa anda membaca garis panduan yang berkaitan.

Pendedahan data peribadi anda

Kami mungkin mendedahkan data peribadi anda kepada: -

 • o    pembekal perkhidmatan, ejen atau kontraktor yang bekerja dengan kami. sama ada di dalam atau di luar Malaysia untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda;
 • o    ahli Kumpulan SIRIM;
 • o    mana pemegang serah hak, penerima pindahmilik, peserta atau sub-peserta kepada hak atau perniagaan kami;
 • o    mana-mana orang yang kepadanya kami berada di bawah kewajipan untuk membuat pendedahan di bawah keperluan mana-mana undang-undang, kaedah-kaedah, peraturan-peraturan, perintah mahkamah, kod amalan dan garis panduan mengikat kami termasuk, tanpa had, mana-mana badan pengawal selia undang-undang, badan-badan kerajaan, atau badan-badan industri yang diiktiraf, dan jika dikehendaki oleh undang-undang; dan
 • o    juruaudit, peguam, perunding dan penasihat lain kami.

Hak-hak dan pilihan

Kami mengalu-alukan maklum balas / pertanyaan. Jika anda ingin membuat sebarang pertanyaan atau aduan atau akses permintaan atau pembetulan data peribadi, sila hubungi kami di : -

Pegawai Perlindungan Data Kumpulan SIRIM: Puan Zurina binti Mohd. Bistari

E-mel kepada: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Apa-apa permintaan untuk akses atau pembetulan data peribadi mungkin tertakluk kepada bayaran dan juga kepada Garis Panduan ini atau undang-undang sedia ada. Walau bagaimanapun, kami berhak untuk menolak permintaan proses yang menjejaskan keselamatan dan privasi data peribadi orang lain, juga permintaan yang tidak praktikal atau tidak dibuat dengan suci hati.

Di mana anda memilih untuk menghadkan hak kami untuk memproses data peribadi, had batasan itu tidak termasuk pemprosesan mandatori data peribadi.

Pindaan lanjut

Kami akan dari semasa ke semasa, menyiarkan pindaan kepada Garis Panduan ini di laman web kami dan jika anda terus menggunakan perkhidmatan kami, anda akan dianggap menerima pindaan tersebut.

Bertarikh : 23 Jun 2014

Isu: 2.0